Allmänna villkor

Avtal:
Dessa allmänna villkor för Parlino-tjänsten samt övriga handlingar som utgör parternas Avtal.

Kund:
Fysisk person med vilken Optimal ingått Avtal.

Optimal:
Optimal Telecom Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista, www.optimaltelecom.se.

Parlinos Kundtjänst:
Kundtjänst för tjänsten som nås via www.parlino.se

Parlino-tjänst:
Den av Optimal under varumärket Parlino tillhandahållna kontantkortstjänsten för mobiltelefoni.

1. Parlino-tjänster

Leverans av Parlino-tjänsten sker vid försäljning i butik eller annan direktförsäljning i normalfallet omedelbart efter Kunds beställning. Leveranstiden för Parlino-tjänsten vid beställning via andra försäljningskanaler (exempelvis Internet) är i normalfallet ca 5 arbetsdagar från Kunds beställning eller, om tillämpligt, från eventuell ångerfrists utgång. Vid portering kan ytterligare tid för leverans tillkomma. Parlino-tjänsten löper tills vidare. SIM-kortet måste aktiveras innan giltighetstiden har gått ut.(När framgår i välkomstpaketet.) Därefter måste SIM-kortet fyllas på minst var 12:e månad från aktiveringsdatumet för att Parlino-tjänsten ej skall stängas. Värdebeviset måste utnyttas, dvs fyllas på till SIM-kortet, före den tidpunkt som finns angiven på värdebeviset/ välkomstpaketet. Missar Kunden dessa tidsfrister har denne ingen rätt att rikta några krav mot Parlino/Optimal Telecom Sverige AB.


2. Kundens åtagande, ansvar för kort mm

Kunden är ensam ansvarig för hantering och nyttjande av SIM-kort och påtankning av ringvärde. Förlorat SIM-kort kan ej spärras om inte Kunden har registrerat sig på sådant sätt att Optimal kan säkerställa Kundens identitet. Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller tillhandahåller vid användande av tjänsten. Med material avses bl a text, bild, ljud, data, video och länkar på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Optimal eller annan, eller i övrigt vara opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Parlino-tjänsten. Exempel på etiska regler går att finna på Optimal Telecoms hemsida (www.optimaltelecom.se).

Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.

Kund äger inte i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i Parlinos/Optimals nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Parlinos/Optimals nät eller anslutna nät.

Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. Vid brott mot något av ovanstående äger Optimal rätt att med omedelbar verkan stänga av Parlino-tjänsten. Optimal förbehåller sig rätten att, på polismyndighetens begäran, spärra utrustning som anmälts stulen.

Kund garanterar att Parlino-tjänsten används på sedvanligt sätt d v s att Parlino-tjänsten används av fysisk person och inte som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik mm. För det fall Optimal misstänker att Kund ej nyttjar Parlino-tjänsten på sedvanligt sätt äger Optimal rätt att omedelbart stänga av Kund från fortsattnyttjande av tjänsten och säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Till telenätet får bara anslutas sådan utrustning som är registrerad hos Post- och Telestyrelsen och/eller som får anslutas till allmänt tillgängligt telenät.


3. Ångerfrist

Kund äger rätt att vid distansköp ångra sig inom fjorton (14) dagar under förutsättning att SIM-kortet inte har nyttjats, blivit förstört eller på annat sätt förändrats. Om Kund ångrar sig skall Kund returnera SIM-kortet. Innan retur görs skall Kund kontakta Parlinos Kundtjänst.


4. Ändring av villkor etc

Optimal har rätt att ändra dessa villkor. Ändringar skall aviseras senast en månad i förväg. Debitering av avgifter sker enligt vid var tid gällande prislista. Information om vid var tid gällande prislista för Parlino-tjänsten kan erhållas via www.parlino.se eller via Parlinos Kundtjänst.


5. Underhåll av nät, driftavbrott och nummerändringar mm

Optimal skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet. För underhåll av nät m m kan Optimal tillfälligt behöva stänga av Kunden från nyttjande av GSM-nätet. Sådant underhåll skall i möjligaste mån genomföras under veckoslut. Vidare kan Parlino-tjänsten ändras i omfattning och innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bl a bero på förhållanden avseende anslutna tjänster eller beslutande ändringar av tjänster, tjänsteindelningar eller nätkonfigurationer. Optimal förbehåller sig rätten att vidta sådana ändringar. Eventuella driftavbrott och fel i nätet åtgärdas skyndsamt efter felanmälan till Parlinos Kundtjänst.

Har Parlino-tjänsten inte kunnat användas på grund av fel i nätet eller på grund av driftavbrott har Kund rätt till ersättning enligt nedan i form av kostnadsfria trafikminuter räknat från den tidpunkt som felet anmäldes till Parlino/Optimal. Värdet av ersättningen tillgodogörs Kund i form av samtalspott.

Har felet eller driftavbrottet varat minst:
  • fem (5) dagar i följd utgår ersättning om 50 kronor
  • tio (10) dagar i följd utgår ersättning om 100 kronor
  • femton (15) dagar i följd utgår ersättning om 150 kronor
Ersättning enligt ovan utgår istället för skadestånd eller andra påföljder. En begäran om ersättning skall framställas skriftligen till Parlino/Optimal inom skälig tid. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll.

Med det SIM-kort varigenom Parlino-tjänsten tillhandahålls följer ett av Optimal tillhandahållet telefonnummer. Optimal har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer som medföljer värdebevis och SIM-kort om värdebeviset inte nyttjas i den omfattning som anges i punkt 1 eller om Parlino-tjänsten används i strid med dessa villkor, eller det annars är påkallat av nummeradministrativa skäl.


6. Ansvarsbegränsning

Optimal utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Parlino-tjänsten.

Optimal ansvarar inte för informationen. Optimal ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande, om inte skadan eller förlusten orsakats genom grov vårdslöshet av Optimal. Optimal svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Kunden använda terminalen (t ex mobiltelefon).

Optimals ansvar är begränsat till skador som orsakats genom försummelse av Optimal. Optimals skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet av Optimal.


7. Upphörande av tjänst

Optimal har rätt att stänga Parlino-tjänsten om nyttjandet inte sker i enlighet med punkt 1, om Kunden inte uppfyller sina åtaganden i enlighet med punkt 2, eller om Kunden begär portering av sitt mobiltelefonnummer, sedan portering skett. Samtalstid som ej utnyttjats vid stängning av Parlino-tjänsten går förlorad. Ersättning härför lämnas inte.


8. Force majeure

Optimal skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Optimal inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl a anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering.


9. Nummerpresentation

Parlino-tjänsten medför att Kundens mobilnummer visas i mottagande abonnents display. Mobilnumret kommer inte att visas om abonnenten har hemligt mobilnummer eller om abonnenten själv har valt att dölja numret i mottagande abonnents display. Numret kan dock inte döljas när Kunden skickar SMS, MMS eller köper innehållstjänster t ex en ringsignal via WAP, GPRS, SMS och MMS.


10. Kunduppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med detta Avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Parlinotjänsten enligt dessa allmänna villkor (t ex födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten) behandlas av Parlino/Optimal, av bolag i koncernen och av företag koncernen samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna Avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan Avtal träffats. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter med Parlino/ Optimal, ex notering av frågor, klagomål etc samt uppgifter om eventuellla företrädare och om hur Avtalet fullgörs. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Parlino/Optimal, av bolag i koncernen och av företag koncernen samarbetar med. Kund kan skriftligen anmäla till Parlino/Optimal Telecom Sverige AB, Box 405, 503 12 Borås, att denne inte vill att personuppgifterna skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Kund kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Parlino/Optimal Telecom Sverige AB, Box 405, 503 12 Borås, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Optimal behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress.


11. Marknadsföring och information via SMS

Genom att godkänna dessa allmänna villkor, enligt punkten 15, samtycker Kund till att mottaga marknadsföring och information via SMS eller MMS mm från Parlino/Optimal, från bolag i Tele2-koncernen (vilken Optimal tillhör) och från företag koncernen samarbetar med. Vill Kund inte mottaga marknadsföring eller information från Parlino/Optimal via SMS eller MMS mm kan Kund anmäla detta till Parlino/Optimal via Kundtjänst på Parlinos hemsidan www.parlino.se.


12. Tvist

Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta Avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom om eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör framställas skriftligen.


13. Godkännande

Kunden godkänner dessa villkor genom att aktivera SIM-kortet/värdebeviset. Gäller from 2007-03-29.